بلیط هواپیما سوئیت تبریز

عوامل آسيب رسان زنده

آسیب شناسی قالی

آسیب شناسی قالی

عوامل آسیب رسان غیر زنده شاید بتوان مهمترین عوامل غیرزندة آسیب رسان به فرش رادر چهار موردخلاصه نمود. آب وهوا: یکی از مهمترین عوامل آسیب رسان به کلیه اشیاء، آب وهوا وشرایط آن است .آب وهوا می تواند خودبه خود وبه طور مستقیم نیز به اشیاء صدمه برساند ویااین که شرایط وزمینه های مناسب را […]