بلیط هواپیما سوئیت تبریز

عنصر نرم فرهنگ

راه‌اندازی کرسی گردشگری یونسکو در ایران

راه‌اندازی کرسی گردشگری یونسکو در ایران

آن حرکت کنند. کمیسیون ملی یونسکو نیز قصد دارد از طریق فرهنگ، تبادلات فرهنگی و باز کردن دریچه‌های فرهنگی به روی ملت‌ها امکان‌های دیگری را برای نگریستن کشورها از زاویه آن مدنظر قرار دهد و وجه سخت سیاست را با عنصر نرم فرهنگ از راه توریسم تلطیف کند.