رزرو هتل فضاگشت

عمارت مشیر سنندح

عمارت مشیر دیوان سنندج
عمارت مشیر دیوان سنندج در محله قدیمی سرتپوله در خیابان شهدا شهر سنندج قرار دارد. از بناهای مشهور دوره قاجاریه است. این عمارت متعلق به میرزا یوسف مشیر دیوان بوده ...