بلیط هواپیما سوئیت تبریز

علم موزه داری

ویژگی‌های تصاویر و داده‌های موزه‌ای

ویژگی‌های تصاویر و داده‌های موزه‌ای

«تصویر یک شیء در میراث ابزاری انعطاف‌پذیر برای تحقیق است و تجربه‌ای مستقیم و دست اول از بسیاری از اسرار محسوب می‌گردد. تعداد تفسیرهایی که از یک عکس به عمل می‌آید شاید به تعداد افرادی که آن را می‌نگرند متفاوت باشد و این خود زمینه‌ای است جهت دست یافتن به بسیاری از پرسش‌ها و نایافته‌هایی […]

علم موزه داری

علم موزه داری

این علم دو قسمت است. الف: قسمت تئوری (موزه شناسی) که تاریخچه پیدایش موزه ها، حکمت موزه در جهان و تمام کارهای تئوری دیگر راجع به ساختار موزه. ب: قسمت عملی (موزه نگاری) که گردآوری اشیاء (وظیفه اصلی موزه)، ثبت و ضبط آنها، آماده سازی آنها برای نمایش و ارائه و کارهای آموزشی و پژوهشی. […]