بلیط هواپیما سوئیت تبریز

طرح گلی

شیریکی بافی

شیریکی بافی

و خط پهنتری ایجاد می گردد . طرح و نقش شیریکی پیچ چندان یکسان نیست و از تنوع کافی برخوردار میباشد. نقوش متداول بین ایل راینی با ایل افشار و این دو باطایفه شول متفاوت است هر چند که طرح گلی تقریبا یکی و بسیاری نقوش بین کلیه ایلات مشترک می باشد. این بافته بنا به امکانات فنی خود بسیاری از اوقات از محدوده نقوش هندسی فراتر میرود و...