بلیط هواپیما سوئیت تبریز

طرح جامع مدیریت

حساب‌های اقماری گردشگری شاخص‌سازی اقتصادی

حساب‌های اقماری گردشگری شاخص‌سازی اقتصادی

سند «حساب‌های اقماری: چارچوب روش‌شناسی پیشنهادی 2000» مورد بازنگری قرار گرفت و سند جدید تحت عنوان «حساب‌های اقماری: چارچوب روش‌شناختی پیشنهادی 2008» ارائه شد. حساب‌های اقماری در ایران با این همه در ایران پس از تدوین «طرح جامع مدیریت و توسعه گردشگری»، حساب‌‌های اقماری گردشگری به‌عنوان ابزاری کارآمد برای سنجش وضعیت گردشگری کشور و پایه‌ای برای تصمیم‌گیری در این حوزه مطرح شد. در این راستا سازمان...