رزرو هتل فضاگشت

شیرهای تاریخی سنگی

شیرهای سنگی
در گذشته های نزدیک تا دور دست های تاریخ ملی وایلی مان ، رسمی زیبا برای بزرگداشت مردان دلاور و شیر دل در ایل بختیاری انجام میشد وآنهم تراشیدن سنگی ...