رزرو هتل ایران بوم گردی

شورای جهانی آب

شگفتی سفیر هلند از معماری آرامگاه فردوسی

شگفتی سفیر هلند از معماری آرامگاه فردوسی

بررسی طرح بازگشایی حریم و بستر رودخانه «کشف رود» به مشهد سفر کرده بودند. طرح احیا و آزادسازی مسیر رودخانه کشف رود در حاشیه مشهد که از سال 1394 آغاز شده، اکنون به عنوان یک طرح پایلوت در شورای جهانی آب سازمان یونسکو مطرح شده است. کشف رود و زمینهای اطراف آن که از نزدیک مرز ترکمنستان در قوچان آغاز شده و تا دشت مشهد ادامه می...

جاباما