بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهروندان

توسعه صنایع خلاق با رویکرد آمایش سرزمین

توسعه صنایع خلاق با رویکرد آمایش سرزمین

دنیا برنامه‌های اساسی خود را منطبق بر آمایش سرزمین و با توجه به مطالعات آن صورت می‌دهند. آمایش سرزمین، نوعی برنامه‌ریزی بلندمدت است که با هدف توزیع متناسب امکانات و منابع برای سطح رفاه و کیفیت زندگی شهروندان صورت می‌گیرد و پایدارترین، منصفانه‌ترین و متناسب‌ترین چیدمان و تعامل را میان مولفه‌های مهمی‌ همچون منابع طبیعی، جمعیت و سرمایه‌های موجود ایجاد می‌کند. در واقع به‌دلیل همین نگرش جامع...