بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهرهای مسافرپذیر

آمارگیری ورود و خروج مسافران دقیق نیست

آمارگیری ورود و خروج مسافران دقیق نیست

تا در مورد تخصیص سهمیه بنزین نوروزی با توجه به ذخایر و امکانات تصمیم دقیق و مطلوبی برای مردم گرفته شود. وی در ادامه یکی از مهمترین سیاستهای اجرایی سازمان مراث فرهنگی را ساماندهی منازل شخصی در شهرهای مسافرپذیر اعلام کرد. سلطانی فر گفت: پتانسیل خوبی در این زمینه در سطح کشور وجود دارد بطوری که در برخی استانها مانند استانهای شمالی، اصفهان و...