رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

شهرهای خلاق ایران

پیوستن چهار شهر ایران به شبکه شهرهای خلاق جهان
چهار شهر ایرانی در فهرست شهرهای خلاق جهانی قرار گرفته اند. سنندج، اصفهان، رشت و بندرعباس چهار شهر ایرانی هستند که موفق شدند به شبکه شهرهای خلاق جهان راه پیدا ...