بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهرستان خرم آباد

ارزیابی سطح ریسک در فرایند توسعه سیستم های گردشگری

ارزیابی سطح ریسک در فرایند توسعه سیستم های گردشگری

این پژوهش درصدد شناسایی ریسک ها، از طریق فرایند ارزیابی و مدیریت ریسک و همچنین در تلاش برای بررسی وضعیت ریسک های گردشگری و تخمین سطح و طبقه بندی آنها در شهرستان خرم آباد است. در این مطالعه از دیدگاه سیستم گردشگری برای بررسی ریسک ها استفاده شده است. برای این منظور با بررسی ادبیات نظری و دیدگاه کارشناسان، ریسک ها شناسایی شدند و سپس برای ارزیابی پارامترهای ریسک از...