بلیط هواپیما سوئیت تبریز

شهرستان اندیکا

تنگ سرد اندیکا منطقه ای بکر برای گردشگری

تنگ سرد اندیکا منطقه ای بکر برای گردشگری

می دهد:امسال برای جاده دسترسی شیمبار به کتک اعتبار تخصیص یافته و با توجه به اینکه ۹کیلومتر آن با جاده دسترسی للر مشترک است بخشی از مشکلات جاده این روستا نیز حل می شود. این روزها که شهرستان اندیکا به عنوان محروم ترین شهرستان خوزستان معرفی شده بی شک یکی از ظرفیت هایی که می تواند باعث زدودن زنگار محرومیت از چهره این شهرستان شود توجه به...