رزرو هتل فضاگشت

سوغات تکاب

گلیم بافی تکاب
گلیم بافی دیگر هنر دستی مردمان این دیار است. فرش و گلیم این استان به سبب طرح و رنگ ثابت آن از امتیازات ویژه ای برخوردار است. وجود اقوام مختلف ...