رزرو هتل

سوغاتی های سبزوار

سوغات و صنایع دستی دیار سربداران

سوغات و صنایع دستی دیار سربداران

استان خراسان رضوی, سبزوار

بیهق نام دیرینه ناحیه‌ای از خراسان بوده است که اکنون آن‌ را سبزوار می‌خوانند، سبزوار شهر تاریخ و مهد دانش و فرهنگ و یادآور قیام سربداران است و به همین سبب دیار سربداران می گویند .شاید بتوان گفت یکی از قدیمی ترین شیرینی های مورد استفاده ایرانیان هستند که سالها و حتی قرن ها قبل […]

جنوب گردی