رزرو هتل فضاگشت

سوئیس

گزارش دیلی‌تلگراف از 20مقصد ارزان سفر
دیلی‌تلگراف در گزارشی به بررسی 20 مقصد ارزان و 4 مقصد گران جهان پرداخت. این روزنامه که بر اساس گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد دست به انتشار این خبر زده، ...