رزرو هتل فضاگشت

سه نقد

سه نقد به بودجه پیشنهادی گردشگری
دنیای‌اقتصاد- شیما رئیسی: کارشناسان اقتصاد گردشگری بر این باورند که در تخصیص بودجه به این صنعت، بیش از آنکه حجم اختصاص داده شده مهم باشد، جزئیات برنامه‌ها و فعالیت‌ها و ...