رزرو هتل

سمپوزیوم های هنری

ایران می تواند قطب هنری جهان لقب گیرد

ایران می تواند قطب هنری جهان لقب گیرد

یک دنیای صلح آمیز و آرام هستند. سفیر اندونزی در ادامه افزود: من خودم هنرمند نیستم ولی با انواع هنر آشنایی دارم و عکاسی می کنم. سفیر اندونزی، با ذکر اینکه اندونزی نیز تا به امروز سمپوزیوم های هنری برگزار کرده، بیان کرد: ما سمپوزیوم داشتیم؛ جزیره بالی در اندونزی مورد متفاوتی است بین شهرهای آنجا و معمولاً در هنر پیشرو بوده و سمپوزیوم های هنری...

جنوب گردی