رزرو هتل فضاگشت

سمنو پزی

سمنو پزون
سمنوی که هر ساله پایش به هفت سین خانه هامان می رسد و حتی پای ثابت فرهنگ شیرین عیدمان است و در استانه نوروز دقدقه شیرین خانه هاست، متبرک است ...