رزرو هتل فضاگشت

سلامت بودن با سفر

نقش مسافرت در سلامت روان
«متاسفانه مردم جامعه ما نسبت به جوامع دیگر کمتر به امر تفریح و ورزش توجه می کنند بطوریکه امر مسافرت و سفر در بین بسیاری از خانواده ها تعریف نشده ...