رزرو هتل فضاگشت

سقا خانه عزیزاله اصفهان

سقاخانه عزیزاله
این سقاخانه تا پایان نیمه اول قرن چهارده هجری در میان چهار سوی بازار رو به روی در بزرگ ورودی مسجد جامع وجود داشته که پس از ویرانی بازار سنگاب ...