رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

سفر ناشنوایان

ناشنوایان
قطعا کسانی که دچار معلولیت هستند در زندگی روزمره با سختی های گوناگونی مواجه هستند و نمی توانند مانند افراد عادی زندگی کنند. یک دسته از آنها افراد ناشنوا هستند ...