رزرو هتل فضاگشت

سفرهای فردا

شاخص‌ های موثر بر رشد گردشگری در آینده
طبق گزارش سازمان جهانی گردشگری، ۷شاخص‌ اصلی و تاثیرگذار بر رشد و توسعه گردشگری در آینده اثر دارند و پایه‌های اقتصادی آن را می‌سازند. ثروت و قدرت خرید، دسترسی، رویدادها، ...