بلیط هواپیما

سد شمو

سد شمو

سد شمو

استان هرمزگان, بستک

کوچکی و گریوه تنگی وجود دارد که بنام «گری چَپان» معروف است می‌رسد. پس از عبور از گری چَپان به پُشت پر دراخی و سَرگرد تنگه شُمو وارد تنگه شمو می‌شود، درواه در مسیر خود ادامه می‌یاید تا اینکه به سد شمو می‌ریزد. دره شمو و خرابی کوخرد سیل «درواه شمو» چهار بار کوخرد را خراب کرده‌است. اولین بار که سیبه «کوخرد» توسط...