بلیط هواپیما سوئیت تبریز

سالیابی هسته‌ای

سالیابی هسته‌ای

سالیابی هسته‌ای

حال (t1=0) باشد ، واضح است که N1 می‌تواند مستقیما در نمونه‌ای قابل دسترس اندازه گیری شود. مساله در اینجا دانستن مقدار رادیو نوکلید N0 در زمان قبل t0 است. دو روش تعیین N0 به تعریف دو نوع اساسی روش‌های سالیابی هسته‌ای کمک می‌کند: ساعت فروپاشی تعادلی و ساعت انباشتگی. ساعت فروپاشی تعادلی این ساعت را می‌توان مشابه سیستمی‌در نظر گرفت...