بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ساز های غرب ایران

ساز سازی

ساز سازی

دهنده سازها در سرزمین های مختلف باعث ایجاد صداهایی متفاوت در سازهای هر منطقه گردیده که امروزه این امر را در موسیقی محلی ایران مشاهده می کنیم . به عنوان مثال جنس سازهای شمالی ایران تفاوت عمده ای با ساز های غرب ایران دارد .