بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ساز سازی

تارسازی به روش سنتی

تارسازی به روش سنتی

دسته با کاسه ۲۱) ریسمان باریک پنبه‌ای محکم برای بستن فوفل و استخوان‌های رو دستهٔ تار و سایر سازها باید متذکر شوم وسایل و ابزارهایی که در این کتاب برای ساز سازی سنتی ذکر شده‌اند برای کارهای هنری چوبی ظریف دیگر هم کاربرد دارند. اگر به ابزار مذکور تعداد کمی ابزار دیگر از قبیل مغارهای مختلف اضافه کنیم همان ابزار...

ساز سازی

ساز سازی

از آن زمان که بشر توانست صدا را درک نماید تفکر و اندیشه موسیقیایی او نیز به موازات ضرورتها ،ابزار و آلات مخصوص به خود را خلق نمود . با نگرشی اجمالی بر کتب تاریخی می توانیم به این نتیجه دست یابیم که اکثریت سازهای ساخته شده توسط پشتیبان چه از لحاظ ساختار صنعتی و […]