رزرو هتل فضاگشت

سازمان میراث فرهنگی وگردشگری

ایران در سه نمایشگاه بین المللی گردشگری شرکت می کند
تاریخ خبر :1393/08/20-معاون گردشگری از برنامه ریزی برای حضور ایران در سه نمایشگاه بین المللی گردشگری خبر داد و گفت: برای شرکت در نمایشگاه ازمیرترکیه 100مترمربع، اسپانیا 300 متر مربع ...