بلیط هواپیما سوئیت تبریز

سازمان‏های جهانی

نسل سوم گردشگری؛ نسل توریسم خلاق

نسل سوم گردشگری؛ نسل توریسم خلاق

اﺳﺖ. ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﺎد و ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد. آنﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﺪارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﮐﺸﻒ ﺧﻼﻗﯿﺘﺸﺎن را ﺑـﺎ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽدﻫﻨد.» توریسم خلاق از منظر سازمان‏های جهانی در گزارش‌های سازمان جهانی گردشگری نیز چنین مطرح شده که در پژوهش‏های آینده گردشگری باید متوجه باشیم گردشگران فرهیخته‏ تر خواهند شد و به میزان...