بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ساختار اقتصادی

جایگاه نظام‌های عرضه و فروش در توسعه صنایع‌دستی

جایگاه نظام‌های عرضه و فروش در توسعه صنایع‌دستی

بازار مالی آنها رشد یابد و به مرور توسعه پیدا کند و ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی آنها از حالت بالقوه به فعلیت درآید. به عبارت بهتر وجود چنین ساز و کارهایی در جامعه موجب خواهد شد موقعیت هنرمندان صنایع‌دستی در ساختار اقتصادی کشور دارای مختصات معین و مشخصی شود و در نتیجه در روندهای توسعه جایگاه آنها هم قابل ارزیابی باشد و هم بهتر بتوان در زمینه برنامه‌ریزی برای آن...