بلیط هواپیما سوئیت تبریز

زین اسب

زین سازی

زین سازی

استان گلستان, گنبد کاووس

در مطالعه تاریخچه ترکمن، اسب و اسبدوانی از جمله توانمندی های ریشه دار در بین این قوم است و دقیقاً نمی توان تاریخی برای ساخت زین تعیین کرد چر اکه از زمانی که ترکمن وجود داشته اسب و زین سازی و سایر متعلقات آن نیز وجود داشته است. این رشته در زمره رشته های در […]