بلیط هواپیما سوئیت تبریز

زیست بوم

توسعه صنایع خلاق با رویکرد آمایش سرزمین

توسعه صنایع خلاق با رویکرد آمایش سرزمین

موجود ایجاد می‌کند. در واقع به‌دلیل همین نگرش جامع این برنامه نسبت به جنبه‌های اجتماعی، داشته‌های طبیعی و ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی است که به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها محسوب می‌شود. در این نگرش توجه به اقلیم، زیست بوم، ظرفیت‌های انسانی و جغرافیا اولویت دارد تا از ظرفیت‌های موجود در یک سرزمین برای ایجاد مناسب‌ترین وضعیت حیات انسانی استفاده شود. وضعیت ایران ...