بلیط هواپیما سوئیت تبریز

زیستگاه پرندگان

دریاچه‌های مصنوعی تهران با رویکرد محیط‌زیستی ساخته نشده است

دریاچه‌های مصنوعی تهران با رویکرد محیط‌زیستی ساخته نشده است

اینکه انجمن توسعه زیست‌بوم پاک کارگاه‌هایی را در نظر گرفته است تا این رویکرد را تبیین کند، می‌گوید: در این رویکرد که ساخت تالاب مصنوعی را به جای دریاچه مصنوعی شهری توصیه می‌کند، ورودی و خروجی آب، گردش آب، بستر زیستگاه پرندگان از نظر پوشش گیاهی و گونه‌های جانوری مورد توجه است. در همین زمینه فضاهای گردشگری که برای چنین تالابی در نظر گرفته می‌شود براساس توان اکولوژیک آن منطقه‌...