بلیط هواپیما سوئیت تبریز

زیارتگاه پیر نارکی

زیارتگاه پیر نارکی

زیارتگاه پیر نارکی

استان یزد, مهریز

قلب صاف دل را با خدا بند که باشد مر خداوندان خداوند بر سرو حکمتش کسی را خبرنیست کزین آمد شدن مقصود از چیست همه در تحت امر کردگاریم گهی مانند گل گاهی چه خاریم زیارتگاه پیر نارکی به وسیله بهروز جراح و به سرپرستی انجمن زرتشتیان کوچه بیوک اداره می شود.