رزرو هتل ایران بوم گردی

زمینه طبیعت گردی

چشم انداز همکاری های ایران و ژاپن در زمینه طبیعت گردی ترسیم می شود

چشم انداز همکاری های ایران و ژاپن در زمینه طبیعت گردی ترسیم می شود

کشورهای مختلف را جمع آوری و مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد؛ افزود: هم اکنون توانمندسازی حوزه طبیعت گردی و حفاظت از محیط زیست منطقه آزاد قشم از سوی «جایکا» به عنوان نخستین پروژه مشترک ایران و ژاپن در زمینه طبیعت گردی و گردشگری در حال بررسی است و پس از تایید نهایی سبب آغاز همکاری های گسترده در زمینه آموزش، برگزاری سمینارها و کارگاه ها، تبادل کارشناسان و...

جاباما