رزرو هتل ایران بوم گردی

روش هایی برای ترغیب جهانگردان

روش هایی برای ترغیب جهانگردان به خرید صنایع دستی

روش هایی برای ترغیب جهانگردان به خرید صنایع دستی

تجربیات جدیدی که در جهان به منظور توسعه کیفی صنایع دستی انجام شده بسیار اندک بوده و یا این که به حد کافی شناخته نشده است. این تجربیات را می توان به سه گروه اصلی طبقه بندی کرد: جزئیات صنایع دستی در سفر، صنعتگران مشغول کار و میراث صنایع دستی. ۱. جزئیات صنایع دستی در […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین