رزرو هتل ایران بوم گردی

روش هاي پرالونگ و پريرا

ژئومورفوتوریسم و مقایسه روش های ارزیابی ژئومورفوسایت ها در توسعه گردشگری

ژئومورفوتوریسم و مقایسه روش های ارزیابی ژئومورفوسایت ها در توسعه گردشگری

ژئومورفوسایت ها از جمله مفاهیم جدید با ارزشهای علمی، اکولوژیکی، فرهنگی، زیبایی و اقتصادی هستند که بر شناخت مکانهای ویژه گردشگری تاکید می کنند، در این مقاله با استفاده از مقایسه دو روش ژئومورفوتوریستی پرالونگ و پریرا، قابلیت های گردشگری برخی ژئومورفوسایت های استان هرمزگان مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که هر […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین