رزرو هتل ایران بوم گردی

روش تحقيقاتي پارامتري

بررسی کارایی صنعت گردشگری با استفاده از روش های ناپارامتری

بررسی کارایی صنعت گردشگری با استفاده از روش های ناپارامتری

بررسی کارایی صنعت گردشگری با استفاده از روش های ناپارامتری ( ایران و کشورهای منطقه) مفهوم کارایی در ادبیات اقتصادی بیشترین ستانده با میزان معینی از نهاده و برعکس است. امروزه به منظور اندازه گیری درجه کارایی از دو دسته روش بهره گیری می شود که عبارتند از: ۱. روشهای پارامتری ۲. روشهای ناپارامتری. در […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین