رزرو هتل ایران بوم گردی

روستای نهب

روستای نهب

روستای نهب

استان قزوین, تاکستان

از انجای که هر شهر وهر روستایوده وبه طور کلی هر تمدنی در کنار رودخانه ای تاسیس شده ورودخانه ها در دوران باستان در بنای هر زیستگاه برای ادمی حرف اول را زده اند .وروستای نهب نیزاز این قاعده وقانون دوام حیات خود بیرون نبوده.این روستا در کنار رودخانه خرودبنا شده است.واین رودخانه مهد روستای نهب بود وتا کنون هم تاثیر بسزایی در ادامه حیات این روستا داشته ودارد.روستای...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین