رزرو هتل تفریحات کیش

روستای مسک

روستای مسک

روستای مسک

استان خراسان جنوبی, درمیان

همه را شاداب می کرده است. مسک به دلیل آب و هوای خیلی خوب به مسک قهستان شهرت یافته است». براساس سرشماری مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۵ جمعیت این روستا معادل 1200 نفر (700خانوار) بوده‌ است. فعالیت اصلی مردم روستای مسک کشاورزی، دامداری و قالی بافی است. در این روستا تعداد 9 آسیاب شامل «آسیاب قاسم»، «آسیاب ولی»، «آسیاب جوزو»، «آسیاب استاد رمضان»، «آسیاب سلطان احمد»، «آسیاب تلو»، «آسیاب...