رزرو هتل فضاگشت

روستاهای تاریخی یزد

روستای سریزد
پیشینه تاریخی بررسی باستانشناسان از مطالعه سفال های به دست آمده نشان می دهد که این منطقه در دوره حکومت سلجوقیان، ایلخانیان و صفویان پر رونق ترین روزگار خود را ...
هامانه
روستای هامانه در مسیر راه اردکان – خرانق ۱۲ کیلومتر مانده به خرانق قرار دارد و موقیعت جغرافیای آن عبارت است از: ۵۴ درجه و ۲۵ دقیقه طول و ۳۲ ...