رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای شواز

آبشار رسوبی شواز کهنه
دیرزمانی است که پای بر زمین استوار دارد . کهنسالی اش هویداست ، اما شاید نتوان گفت چند دهه است که این آبادی مامن مردمان بوده . سخن از شواز ...