رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای شهر حسامی

شهر حسامی
براساس مطالعات میدانی صورت گرفته وجه تسمیه شهر حسامی بدین منظور می باشد که حسامی به معنای شمشیر تیز بوده و شخصی به نام حسام الدین بر این منطقه حکومت ...