رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای شهر تاکستان

شهر تاکستان
شهر تاکستان که به سرزمین خوشه های زرین تاک معروف بوده و درگذشته این شهر را سیاده یا سیادهن می نامیدند . نقطه اصلی پیدایش شهر تپه ای است تاریخی ...