رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای روستای گوشه شهنشاه

روستای گوشه شهنشاه
روسـتای گوشه شهنشاه از توابع بخش مرکزی شـهرسـتان خرم‌آباد، با مـختصات جـغرافیایی 48 درجـه و 17 دقـیقه طـول شرقی و 33 درجــه و 24 دقیقه عرض شمالی، در 15 کیلومتری ...