رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای روستای کن

روستای کن
پنج محله، پنج نام! این تمام چیزی است که کن امروز از بزرگی و شکوه گذشته به یادگار دارد. کنی که یک روز محدوده اش از میانه جاده چالوس بود ...