رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای دیزج دیز

دیزج دیز
شهر دیزج دیز واقع در 9کیلومتری خوی با وسعت 236/8 هکتار محدوده قانونی شهر که تعداد خانوار آن بیش از 1700 و جمعیت ان تا سال 1384حدود 8500نفر گزارش شده ...