بلیط هواپیما

دیدنیهای برزول

برزول

برزول

استان همدان, برزول

برزول از شهرهای ایران در استان همدان است. این شهر در بخش زرین دشت شهرستان نهاوند قرار دارد. تاریخچه شهر برزول: تاریخ دقیقی از تشکیل روستای برزول وجود ندارد ولی میتوان تاریخی چندصدساله برایش لحاظ کرد. یکی از شواهد قدمت برزول حمام قدیمی برزول است که البته کاوش علمی در خصوص آن صورت نگرفته است […]