بلیط هواپیما

دیدنیهای بافران

بافران

بافران

استان اصفهان, بافران

بافران . (اِخ ) دهی است از بخش حومه ٔ شهرستان نائین که در ۵۰ هزارگزی جنوب خاور نایین متصل به شوسه ٔ نایین به عقدا در جلگه واقع است . ناحیه ای است دارای آب و هوای معتدل و ۲۰۲۷ تن سکنه(براورد سال ۱۳۹۰) ، آب آنجا از قنات تأمین میشود. محصول عمده ٔ […]