بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دوگاه

دستگاه سه گاه

دستگاه سه گاه

احساس غم و اندوه که به امیدواری می‌گراید مناسب است. آواز سه گاه بسیار غم انگیز و حزن آور است. به نظر می رسد در موسیقی قدیم ایران سه گاه مفهوم ویژه ای داشته است. امروزهم گوشه ای به نام دوگاه در بیات ترک همچنین دستگاههای سه گاه، چهارگاه، راست پنج گاه و همین طور گوشه پنجگاه که در دستگاه راست پنج گاه است موجود می باشد. آوازی است بی...